top of page

    Lover for Meløy Hestesportlag
       Vedtatt av årsmøtet den 18. Februar 2010

Lov for MELØY HESTESPORTLAG stiftet 12.10.1994.

Gjennomsett av idrettsrådet Januar 2010

 

 

§ 1 Navn og Formål

Klubbens navn er Meløy Hestesportlag.
Her forkortet til MHSL
MHSL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.


MHSLs formål er å
a) å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund
b) fremme ulike muligheter for aktivitet med hest
c) arrangere ulike hesteaktiviteter, kurs, sosiale sammenkomster, stevner mm
d) fremme et ansvarlig hestehold i samfunnet.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

MHSL er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Norges Rytterforbund og under Nordland rytterkrets
MHSL er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
MHSL hører hjemme i Meløy kommune, og er medlem av Meløy idrettsråd.
MHSL har sin hovedaktivitet i Meløy Kommune og Omegn. 

 

§ 3 Medlemskap - medlemmer

 Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
 En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hestemiljøet.

Medlemskontingent:
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret, og betales forskuddsvis.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt

Medlemsplikter:
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.
Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
- utmeldelse
- strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
- strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.
- Eksludering av medlemmer av klubben/medlemmer av styret  ved uregelrett opptreden

 Æresmedlem:
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æres-medlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

 § 4 Organisasjon
 Klubbens organer
1) Årsmøtet
2) Ekstraordinær årsmøte
3) Styre
4) Valgkomite
5) evt undergrupper
 
Årsmøte
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år i januar senest februar og innkalles av styret med:
• Dagsorden
• Undertegnet Årsberetning
• Undertegnet regnskap med revisors beretning
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hendegod tid før møtedato.
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende
god tid før møtedato

 

Innkalling skjer direkte til medlemmene, nettside og presse, med 1 mnds varsel, saker som ønskes behandles må være styret i hende 2 uker før møte. Saksliste og alle nødvendige dokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før møtet.

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 1 år.
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen og vararepresentanter for 1 år av gangen.
2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.
Styret konstituerer seg selv. (hvis aktuelt).
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.


Møte- og stemmerett i årsmøtet har:
Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes

Årsmøtet kan invitere andre personer, media til årsmøtet

Årsmøtet er vedtaksført  dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minmumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte


Årsmøtet behandler
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
• Årsberetning.
• Regnskap med revisors beretning.
• Budsjett for neste år.
• Planer for drift og aktivitet neste år.
• evt inkomne planer


Vedta lagets budsjett.
Bestemme lagets organisasjon

 Velge:
a)   Leder og nestleder
b)   5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c)   2 revisorer
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer

Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Tillitsverv
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Personer kan heller ikke være dømt for misbruk av barn og unge. Dvs at det kan ikke være anmerkninger på innlevert politiattest.

Styret
Styret består av leder, 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet.
Styret har ansvar for å:
- Lede klubben mellom årsmøtene.
- Avholde årsmøte.
- Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
- Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
- sammarbeide med nærliggende klubber
- Velge sekretær og kasserer
- Oppnevne komiteer og representanter for klubben.
- Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.
- Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det.

- Det skal føres protokoll over styremøtene.

- Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 

Valgkomite
Valgkomiteen består av 2 medlemmer.  Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes

Revisor
Årsmøtet velger hvert år  2 revisorer. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Revisorene bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 


§ 5 Diverse bestemmelser
 

Lovendring
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.

 

Stemmetall
Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

 

Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget..

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen


Definisjoner
Absolutt flertall
Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget.

Inhabilitet:

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

Straffesaker:

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11.

Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets    årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse

Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

bottom of page