top of page

    Lovnorm for Meløy Hestesportlag
      S
tiftet 12.10.1994.

Endret og vedtatt av styret januar 2024

 

§ 1 Navn og Formål

Klubbens navn er Meløy Hestesportlag. Her forkortet til MHSL.
MHSL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

MHSL formål er å:

 1. Drive organisert idrett i Norges idrettsforbund

 2. Fremme ulike muligheter for aktivitet med hest

 3. Arrangere ulike aktiviteter, kurs, sosiale sammenkomster, stevner mm.

 4. Fremme et ansvarlig hestehold

 

§ 2       Organisasjon

 

MHSL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

MHSL er medlem av Norges rytterforbund, og NIF gjennom Nordland rytterkrefts og vi er tilsluttet Meløy idrettsråd.

MHSL har sin hovedaktivitet i Meløy kommune og omegn, med rideanlegg på Reipå.

 

 § 3       Medlemmer – Medlemskap

Alle som lover å overholde lagets- og overordnes idrettsmyndighets lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

En søker kan ikke tas opp som medlem i MHSL om vedkommende har utestående beløp til MHSL.
Søker kan tas opp som medlem når utestående er oppgjort.
 

Medlemskap i MHSL er først gyldig, og regnes fra den dagen første kontingent er betalt.

Styret i MHSL kan nekte og oppta medlemmer dersom personen antas å kunne skade klubben og / eller miljøet.

 

Medlemskontingent:

Kontingenten fastsettes av medlemmer på årsmøtet etter fremlagt forslag fra styret eller medlemmer. Kontingenten betales forskuddsvis. Medlemmer har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Kontingenten skal være innbetalt til korrekt tid. Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent, eller som ikke har betalt inn annen mulig gjeld i knyttelse MHSL i korrekt tid, kan ikke forvente seg rettigheter i klubben. Vedkommende kan heller ikke ta på seg noen form for verv.

 

Medlemsplikter:

Medlemmer er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer.
Medlemmene forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål fremmes.

 

Opphør av medlemskap:

Medlemskap i klubben opphøres ved:

 1. Utmeldelse

 2. Besluttet avsluttet av MHSL styre på grunn av manglende kontingent betaling og / eller annen ubetalt gjeld til klubben.
  Stryk av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre.

 3. Ekskludering av medlemmer av klubben ved uregelrett opptreden.

For å lese mer om regler angående opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mm, gjelder NIF`s lov §§ 2-2 og 2-3.

 

 § 4 Kjønnsfordeling

 

Sitert NIF : “(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.”

MHSL søker om dispensasjon fra gjeldende bestemmelse om vi etter årsmøte ser at vi ikke oppnår NIF`s krav om kjønnsfordeling.

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. Og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov 2-4.

 

§ 5 Stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm.

Stemmerett:

For å ha stemmerett og være valgbar på lagets møter må medlem ha fylt eller fylle 15 år i løpet av gjeldende kalenderår, og ha vært medlem av MHSL i minst en måned. Vedkommende må også ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til laget.

Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til verv i laget.

Et medlem i MHSL kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i MHSL:
Medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, eller revisor..

Forslags, møte -og talerett:

 1. Et medlem har forslagsrett til, og på årsmøtet til MHSL

 2. Styret i MHSL har forslagsrett, til og på årsmøtet til MHSL

 3. Møteberettinget komite- eller utvalg har fortsalgsrett til årsmøtet innenfor komiteens / utvalgets arbeidsområde.

For å lese mer om regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett finner du informasjon om dette under NIFs lov 2-5, 2-6, og 2-7

 

 

§ 6       Inhabilitet

 For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8

 

§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

1. Styrer, komiteer og utvalg i MHSL er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende og teller dobbelt.

2. Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

3. Det skal føres protokoll/referat fra styremøter. Referatene skal være tilgjengelige for hestesportlags medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

§ 8        Refusjon av utgifter og godtgjørelse

 For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

 

 

§ 9        Regnskap og revisjon mm.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

 

 

§ 10 Årsmøtet

Årsmøtet er MHSL høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Ved gjennomførsel av ekstraordinært årsmøte gjennomføres dette i samsvar med NIFs lov 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene.
Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på MHSL internettside eller på annen forsvarlig måte.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle medlemmer i MHSL har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke forslag om endring i lov eller bestemmelser behandles om dem ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

 

Regler om stemmegivning på årsmøtet:

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. KOMMENTAR: Se merknad i kommentarutgaven til NIFs lov § 2-21.

Oppløsning av klubb

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.

Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

 

§ 11 Idrettslagets styre

Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevern» (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Personer kan heller ikke være dømt for misbruk av barn og unge. Det vil si at det kan ikke være anmerkninger på politiattest.

Styret

Styret består av leder, 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet.

Styret har ansvar for:

 • Lede klubben mellom årsmøtene

 • Avholde årsmøte

 • Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen

 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

 • Samarbeid med nærliggende klubber

 • Velge sekretær og kasserer

 • Oppnevne komiteer og representant for klubben

 • Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede.

 • Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det

 • Det skal føres protokoll over styremøtene.

 • Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

 

 

 

 

Hovedstyret består av:

 • Leder                                 velges for 2 år

 • Nestleder                            velges for 2 år

 • Kasserer                                velges for 2 år

 • Sekretær                             velges for 2 år

 • Styremedlem                          velges for 2 år

 • Styremedlem                        velges for 2 år

 • Ungdomsrepresentant             velges for 1 år

 • Vara ungdomsrepresentant      velges for 1 år

 • 1. varamedlem                       velges for 1 år

 • 2. varamedlem                       velges for 1 år

 • Kontrollutvalg medlem            velges for 2 år

 • Kontrollutvalg medlem            velges for 2 år

 • Kontrollutvalg medlem vara      velges for 2 år

 • Valgkomite leder                    velges for 1 år

 • Valgkomite medlem                velges for 2 år

 • Valgkomite medlem                velges for 3 år

 • Valgkomite vara                     velges for 2 år

 

 § 12 Kontrollutvalg, valgkomite

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, gi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e) [Utføre de oppgaver som kommer frem av vedtatt instruks.] Side 18 av 21 (2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 

Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, og 1 vara. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet selv.

§ 13 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran.

Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

bottom of page